برترین اخبارها

بخش های عمومی
پیوندها

نظر سنجی

   عوارض یکنواخت شهرداری های سراسر کشور

 

تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی 

 

شهرداری مرجقل (تولم شهر)

 

 

سال 1397

 

 

سال 1396

 

 

سال 1395

 

 

سال 1394

 

 

سال 1393