برترین اخبارها

بخش های عمومی
پیوندها

نظر سنجی

 

دفتر شهردار - خانم ابوالقاسمی : 44362515

 

دفتر روابط عمومی - آقای جهانباز : 44363622

 

واحد امور مالی - آقای شادفر : 44362152


واحد ذیحسابی - آقای جمالی : 44362152

 

واحد درآمد - آقای یکتا : 44362742


واحد عمران - مهندس بالو : 44363002

 

واحد فنی و شهرسازی - مهندس قاسمی : 44363002

 

واحد آتش نشانی - پاسخگویی حوادث : 44362222