برترین اخبارها
بخش های عمومی
پیوندها

نظر سنجی

   عوارض یکنواخت شهرداری های سراسر کشور

 

تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای وصولی 

 

شهرداری مرجقل (تولم شهر)

 

 

سال 1403

 

 

سال 1402

 

 

سال 1401

 

 

سال 1400

 

 

سال 1399

 

 

سال 1398

 

 

سال 1397

 

 

سال 1396

 

 

سال 1395

 

 

سال 1394

 

 

سال 1393